Friday, March 06, 2009

Panata sa Karapatang Pantao

Ako’y Mamamayang Pilipino
Tungkulin ko ang kilalanin, igalang at itaguyod
Ang dignidad at karapatan ng bawat tao
Maging dayuhan man o kalahi ko.

Itataguyod ko ang diwa ng pagkakapantay-pantay ng lahat
Nang walang kinikilingang kasarian, lipi, paniniwala
at katungkulan sa buhay
Sa larangang Pang ekonomiya, Pampulitika,
Pangkultura, Panrelihiyon at Panlipunan
At malaya sa lahat ng uri ng diskriminasyon
at karahasan – kabilang na ang sa tahanan.

Diringgin ko ang tinig ng kabataan
Nang may respeto at pagkilala sa kanilang ideolohiya at kakayahan
At huhubugin sila na maging matatag na salinlahi sa kinabukasan.
Titiyakin ko na ang bawat bata ay hindi salat sa pagkalinga,
may matiwasay na lipunang ginagalawan
At ang mga pangangailangan ay natutugunan ng pamahalaan.

Igagalang ko ang nakatatanda at aalalayan kung kinakailangan
Bibigyang puwang sa lipunan ang mga may kapansanan.
Tutulungan ko ang mga biktimang nawalan ng tahanan at kabuhayan
Dulot ng kalamidad, demolisyon, militarisasyon, at armadong labanan.

Pagyayamanin ko ang kultura ng katutubong Pilipino.
Bubuhayin ko ang pag asa ng bagong buhay sa mga bilanggo.
Tututulan ko ang pagmamalabis sa kapangyarihan,
katiwalian at pagyurak sa karapatan
Ng mga manggagawa sa pribadong tanggapan, sa pamahalaan
At maging ng mga Pilipino na sa ibayong dagat ay namamasukan.

Paninindigan ko, na sa aking kapwa, ako’y may pananagutan.
Babantayan na ang Estado ay nagagampanan
ang obligasyon sa lipunan.
Sa ngalan ng KARAPATANG PANTAO,
tayo’y makibahagi at magtulungan
Sa pagsulong sa katuparan ng lahat ng karapatan.

_____________
*Mula sa Commission on Human Rights of the Philippines

3 comments:

hydee lopez said...

Oh no
!
these
are
not
happening,
in
reality :(

hugo gonzales said...

Very-phrased. sana lang totoo dito sa Pilipinas.

YFUR FERNANDEZ said...

That's the point of posting this.
Naging malayo na sa katotohanan ang panatang ito.